ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТИСЕНКРУП ЮПИТЕР СТОМАНА ООД
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТООпитът ни на фирма с десетгодишна история на българския пазар показва, че качеството на предлаганите продукти се превръща в стратегическо оръжие за постигане на конкурентно предимство.
В съвременните пазарни условия на засилваща се конкуренция и на непрекъснато повишаващите се изисквания на клиентите, политиката по качество на ръководството на Дружеството е :
ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ – ПОСТОЯННО ИЗУЧАВАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ И НЕПРЕКЪСНАТО СЛЕДЕНЕ НА ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
Ръководството на дружеството оценява, че реализирането на политиката по качество е възможно само чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2000 и непрекъснато подобряване на нейната ефективност.
Ръководството е убедено, че персоналът на ТИСЕНКРУП ЮПИТЕР СТОМАНА ООД ясно осъзнава ролята на качеството за развитието и успеха на дружеството и е уверено, че всеки съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринася за изграждането и ефективното функциониране на Системата за управление на качеството.
СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ  (ЕС) 1907/2006 ( REACH)


Уважаема господа,
REACH въвежда различни дефиниции за вещество и продукт/изделие/
Вещество означава химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност и всеки примес, извлечен от използвания процес, с изключение на всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга стабилността на веществото или да се променя неговият състав.
Продукт/изделие/, съгласно REACH, е предмет, който по време на производството получава специална форма, повърхност или дизайн, чрез които да служи за конкретна цел и които определят функцията му в по-голяма степен, отколкото химическия му състав.
Концепцията на REACH се основава на вещества.
ТисенКруп Матириълс Интернешънъл ООД / ТКМИ/ е търговска компания, която се занимава основно с търговия на метални изделия.  На българския пазар фирмата е представена от ТисенКруп Юпитер Стомана ООД /ТКЮС/
ТКМИ и ТКЮС не търгуват с вещества, а с продукти/изделия/, които при нормални и предвидими условия на употреба не отделят вещества.
Следователно REACH не засяга ТКМИ и ТКЮС и тяхната дейност.
Потвърждение на това становище сме получили от водещи доставчици на нашите продукти.
Същото по съдържание становище е налице от консултацията по прилагането на REACH,  която беше направена с "Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin" (Federal Institute for Occupational Safety and Health)
По запитване и когато е възможно, ние също ще предоставим база данни за безопасност на съответните продукти.


Начало |Дружеството |Продукти | Услуги |Финансова информация |Новини |Кариери
Copyright by ThyssenKrupp Jupiter Stomana © 2006
дизайн и програмиране : Nameri.bg & Firefly Studios
eXTReMe Tracker